logo Augur


Průzkum trhu

Průzkum trhu a marketingový výzkum

Analýza spotřebitelského trhu

 • Analýza procesu kupního rozhodování spotřebitelů. Analýza cílových skupin zákazníků z hlediska nákupních zvyklostí, motivů, stereotypů a nákupních bariér.
 • Výběr a analýza potenciálních cílových skupin zákazníků.

Výrobkový výzkum - výrobkový test

Konfrontací dojmového a zkušenostního testu může zadavatel zjistit, zda výrobek komunikuje stejné vlastnosti, které skutečně má.

 • Metoda testování produktu spotřebiteli.
 • Je testem laiků, proto je nutné nastavit požadavky na testující na spotřebitelské úrovni.
 • V podobě dojmového testu se zaměřuje na vnímání výrobku, jeho obalu a image testující osobou a zkoumání očekávání, které toto vnímání přináší.
 • Lze jej kombinovat s projekcí typického, nebo očekávaného spotřebitele.
 • Jako zkušenostní test se uplatňuje poskytnutí výrobku k vyzkoušení nebo spotřebě.

Analýza průmyslového trhu

 • Kvantifikace trhu a tržního potenciálu. Analýza trhu jako celku, jeho velikost, struktura a dynamika.
 • Testování nového produktu při jeho vstupu na trh, vymezení jeho místa na trhu a minimalizace rizik.
 • Analýza konkurence a jejího podílu na trhu.
 • Analýza konkurenčních produktů ve všech oblastech marketingového mixu.
 • Prognostický výzkum zaměřen na předpovídání spotřebitelské poptávky.

Interní analýza fungování firmy

 • Analýza identifikace zaměstnanců s firmou, podnikem.
 • Analýza komunikačních toků mezi managamentem a zaměstnanci. Analýza motivačních stimulů a pracovních aspirací zaměstnanců.
 • Identifikace názorů a postojů obyvatel žijících v bezprostředním okolí firmy, podniku.
 • SWOT - analýza interního fungování firmy a jednotlivých pracovišť.

Výzkum reklamy a jejího působení

 • Analýza, testování a výběr vhodných reklamních prostředků pro konkrétní reklamní akci.
 • Testy a analýza účinnosti reklamních akcí.
 • Mediální analýza zaměřená na volbu vhodných médií pro úspěšnou a efektivní prezentaci Vašich produktů.
 • Analýza komunikačních účinků nových reklamních idejí, sloganů, spotů apod.

Výzkum masmédií

 • Analýza tištěných a elektronických médií z pohledu jednotlivých cílových skupin obyvatel na základě vybraných klíčových obsahových a formálních složek.
 • Výzkum frekvence čtení jednotlivých typů tiskovin.
 • Identifikace míry spokojenosti čtenářů s těmito tiskovinami a detailní analýza cílových skupin čtenářů z hlediska všech sociálně demografických znaků.

Průzkumy u příležitostí veletržních akcí

 • Analýza vystavovatelů.
 • Analýza návštěvníků.

In-home, in-hall, in-store

Spotřebitelský výrobkový test.

 • Spotřebitelský výrobkový test realizovaný v domácnostech (in-home), ve studiu (in-hall) nebo na prodejnách (in-store).
 • Analýza vlastností, které jsou důležité pro plnění funkce výrobku jako spotřebního zboží.
 • Potenciální spotřebitelé - respondenti mají možnost si konkrétní výrobek vyzkoušet.
 • Respondenti testují dané výrobky a hodnotí jejich vlastnosti (užitné a funkční parametry, design, alternativní obaly, cenu apod.), vybírají z návrhů reklamních spotů.
 • Sběr dat - vlastní dotazování včetně testování výrobků - probíhá v předem určených lokalitách.
 • Respondenti jsou vybráni formou detailního screeningu.

Test sémantického výběru

Cílem metody je podrobně analyzovat obsah image společností, institucí a značek.

 • Na základě polaritního profilu (protikladné pojmové dvojice jako pozitivní - negativní) se zkoumá vnímání určitého aspektu respondenty, kteří vyjadřují své pocity na škále mezi oběma póly.
 • Hraniční metoda na pomezí přímé a nepřímé formy dotazování.
 • Získané odpovědi se statisticky zpracují a mohou se třídit dle různých kritérií (třídění dle značek, charakteristiky respondentů apod.).
 • Výstup je přehledný v podobě sémantických grafů.

Storechecking

Získává informace o nabídce na trhu a je podnětem pro modifikaci a zkvalitnění marketingové strategie společnosti v zadané výrobkové skupině.

 • Je monitorování aktuální nebo dlouhodobé nabídky produktů vybraného sektoru v prodejní síti.
 • Zjišťuje parametry produktů nabízených v obchodní síti, jako jsou cena, parametry, positioning a jiné charakteristiky konkurenčních produktů.
 • Vytvoří obraz o nabídce na trhu ve vybraném segmentu.
Scroll to Top